Statut

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

www.mima-desgin.pl

§ 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Obchod www.mima-design.pl funguje za podmínek stanovených v těchto Pravidlech.

 2. Řád definuje podmínky pro uzavírání a ukončování Smluv o prodeji produktů a reklamační řízení, dále druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky Obchodem www.mima-design.pl, pravidla pro poskytování těchto služeb, podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování elektronických služeb.

 3. Každý Příjemce služeb je po provedení kroků k využívání Elektronických služeb obchodu www.mima-design.pl povinen dodržovat ustanovení těchto Pravidel.

 4. V záležitostech, na které se nevztahují tato nařízení, se použijí tato ustanovení:

  1. zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18.7.2002,

  2. zákon o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014,

  3. zákon o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ze dne 23.9.2016,

  4. občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 a další relevantní ustanovení polského práva.§ 2

DEFINICE OBSAŽENÉ V PŘEDPISECH

 1. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – formulář dostupný na webových stránkách www.mima-design.pl umožňující podání Objednávky.

 2. ZÁKAZNÍK – Příjemce služby, který má v úmyslu uzavřít nebo uzavřel kupní smlouvu s Prodávajícím.

 3. SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která s podnikatelem provádí právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.

 4. PODNIKATELE - fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, podnikající nebo odbornou činnost vlastním jménem.

 5. PRODUKT - movitá věc dostupná v Obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

 6. ŘÁD - tento Řád obchodu.

 7. PRODEJNA – Internetový obchod Poskytovatele služeb provozovaný na adrese www.mima-design.pl.

 8. PRODEJCE , POSKYTOVATEL SLUŽEB - Joanna Mysiuga, NIP: XXX xxx XX xx

 9. PRODEJNÍ SMLOUVA - Smlouva o prodeji produktu uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Obchodu.

 10. OBJEDNÁVKA - Zákazníkovo prohlášení o vůli představující nabídku na uzavření Smlouvy o prodeji Produktu s Prodávajícím.

 11. CENA - hodnota vyjádřená v peněžních jednotkách, kterou je Zákazník povinen zaplatit Prodejci za Produkt.

§ 3

INFORMACE O PRODUKTU A OBJEDNÁVCE

 1. Obchod www.mima-design.pl prodává Produkty přes internet.

 2. Produkty nabízené v obchodě jsou nové, v souladu se smlouvou a byly legálně uvedeny na polský trh.

 3. Informace na stránkách Obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu zákona. Zákazník odesláním Objednávky podává nabídku ke koupi konkrétního Produktu za podmínek uvedených v jeho popisu.

 4. Cena Produktu zobrazená na webových stránkách Obchodu je uvedena v polských zlotých (PLN) a zahrnuje všechny komponenty. Cena nezahrnuje náklady na doručení.

 5. Objednávky lze zadávat prostřednictvím webové stránky pomocí objednávkového formuláře (obchod www.mima-design.pl) - 24 hodin denně po celý rok.

 6. Podmínkou pro zadání Objednávky v Obchodě Zákazníkem je přečíst si Pravidla a přijmout jejich ustanovení v okamžiku zadání Objednávky.§ 4

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Pro uzavření Kupní smlouvy je nutné, aby Zákazník provedl Objednávku předem způsobem poskytovaným Prodávajícím v souladu s § 3 body 5 a 6 Pravidel.

 2. Po odeslání objednávky prodávající neprodleně potvrdí její přijetí.

 3. Potvrzení přijetí Objednávky uvedené v bodě 2 tohoto odstavce zavazuje Zákazníka k jeho Objednávce. Potvrzení přijetí Objednávky se provádí zasláním e-mailu.

 4. Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje:

  1. potvrzení všech podstatných náležitostí objednávky,

  2. formulář pro odstoupení od smlouvy,

  3. tohoto Řádu obsahující informace o právu odstoupit od smlouvy.

 5. Po obdržení e-mailu uvedeného v bodě 4 tohoto odstavce zákazníkem je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.

 6. Každá prodejní smlouva bude potvrzena dokladem o koupi, který bude přiložen k produktu.


§ 5

PLATEBNÍ METODY

 1. Prodávající poskytuje následující způsoby platby:

  1. platba klasickým převodem na bankovní účet prodávajícího,

  2. platba prostřednictvím elektronického platebního systému.

 2. V případě platby klasickým převodem by měla být platba provedena na číslo bankovního účtu: ……..………………………………………………………………………………………………………………. (Banka……..… S.A.) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Do nadpisu převodu uveďte „Číslo objednávky...“.

 3. V případě platby prostřednictvím elektronického platebního systému Zákazník provede platbu před zahájením realizace Objednávky. Elektronický platební systém umožňuje provádět platby kreditní kartou nebo rychlým převodem z vybraných polských bank.

 4. Zákazník je povinen uhradit cenu dle kupní smlouvy do ……. pracovních dnů ode dne jejího uzavření, pokud kupní smlouva nestanoví jinak.

 5. Produkt bude odeslán až po zaplacení.

§ 6

CENA, TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU

 1. Náklady na dodání Produktu, které hradí Zákazník, jsou stanoveny během procesu zadávání Objednávky.

 2. Termín dodání Produktu se skládá z doby dokončení Produktu a doby dodání Produktu přepravcem:

  1. doba dokončení produktů je 1 pracovní den,

  2. dodání Produktů tvořících movité věci dopravcem probíhá v jím deklarované lhůtě, tj. 2 pracovní dny od okamžiku odeslání zásilky (doručení probíhá pouze v pracovní dny, vyjma sobot, nedělí a svátků).

 3. Produkty zakoupené v Obchodě jsou zasílány pouze v rámci Polska prostřednictvím Poczta Polska nebo kurýrní společnosti.

§ 7

REKLAMACE VÝROBKU

 1. Reklamace nesouladu Produktu se smlouvou.

  1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, který je Spotřebitelem za nesoulad Produktu se smlouvou, jsou uvedeny v zákoně o právech spotřebitelů ze dne 30.5.2014,

  2. základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, který je podnikatelem v záruce, upravuje občanský zákoník ze dne 23.4.1964,

  3. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, za nesoulad Produktu se smlouvou existující v době dodání Produktu a odhalený do 2 let od tohoto okamžiku, ledaže je doba expirace Produktu určená Prodávajícím nebo osobami jednajícími jeho jménem delší,

  4. upozornění na nesoulad Produktu se smlouvou a příslušnou žádost lze podat e-mailem na adresu: reklamacje@mima-design.pl nebo písemně na adresu: Witosa 5, 64-300 Nowy Tomyśl

  5. ve výše uvedené zprávě v písemné nebo elektronické podobě uveďte co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalosti a kontaktní údaje. Uvedené informace výrazně usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím,

  6. za účelem posouzení nesrovnalostí a nesouladu Produktu se smlouvou je spotřebitel povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu a Prodávající je povinen jej na vlastní náklady vyzvednout,

  7. Prodávající odpoví na žádost zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace,

  8. v případě reklamace Zákazníka, který je Spotřebitelem - neprojednáním reklamace do 14 dnů od jejího uplatnění se rovná jejímu vyřízení,

  9. v souvislosti s oprávněnou reklamací zákazníka, který je spotřebitelem, prodávající:

 1. hradí náklady na opravu nebo výměnu a opětovné doručení Produktu Zákazníkovi,

 2. sníží cenu Produktu (snížená cena musí zůstat v poměru ceny zboží dle smlouvy ke zboží, které není ve shodě se smlouvou) a vrátí hodnotu snížené ceny Spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení o snížení ceny od Spotřebitele,

 3. v případě odstoupení od smlouvy Spotřebitelem - Prodávající mu vrátí cenu Produktu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo dokladu o jeho zaslání zpět. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen neprodleně vrátit zboží prodávajícímu na náklady prodávajícího,

  1. odpověď na stížnost je poskytnuta na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, například e-mailem nebo textovou zprávou.§ 8

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. S výhradou bodu 10 tohoto odstavce může Zákazník, který je zároveň Spotřebitelem, který uzavřel smlouvu na dálku, od ní odstoupit bez udání důvodů předložením příslušného prohlášení do 14 dnů.

 2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva považuje za neplatnou a spotřebitel je povinen bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho vyzvednutí, pokud Prodávající nenavrhl, že si Produkt vyzvedne sám. Pro dodržení termínu stačí zaslat Produkt zpět před uplynutím jeho platnosti.

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba produkt vrátit na adresu: ul. Witosa 5, 64-300 Nowy Tomyśl.

 4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho užití nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu, ledaže Prodávající spotřebitele nebo subjekt uvedený v § 10 neinformoval o způsobu a datu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a neposkytl mu vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Za účelem zjištění povahy, vlastností a fungování Produktů by měl Spotřebitel s Produkty zacházet a kontrolovat je pouze stejným způsobem, jako by to mohl udělat v kamenné prodejně.

 5. S výhradou bodů 6 a 8 tohoto odstavce vrátí Prodávající hodnotu Produktu spolu s náklady na jeho dodání stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady. S výhradou bodu 7 tohoto odstavce bude vrácení provedeno neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy.

 6. Pokud si Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Obchodem, není Prodávající povinen uhradit mu dodatečné náklady, které mu tím vznikly.

 7. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele, dokud věc neobdrží zpět nebo nepředloží doklad o jejím vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

 8. Spotřebitel odstupující od kupní smlouvy v souladu s bodem 1 tohoto odstavce nese pouze náklady na vrácení Produktu Prodávajícímu.

 9. Čtrnáctidenní lhůta, ve které může Spotřebitel od smlouvy odstoupit, se počítá k tomu, že smlouva, na jejímž základě Prodávající vydá Produkt, je povinen převést své vlastnické právo – ode dne, kdy Spotřebitel (nebo jím určená třetí osoba jiná než dopravce) Produkt převzal.

 10. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel mimo jiné v případě kupní smlouvy, ve které je předmětem služby nepřefabrikované zboží vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

 11. Právo odstoupit od kupní smlouvy má prodávající i zákazník v případě, že druhá smluvní strana nesplní svůj závazek v přesně stanovené lhůtě.§ 9

DRUH A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 1. Poskytovatel služby umožňuje využívání Elektronické služby prostřednictvím Obchodu, což je uzavírání smluv o prodeji produktů.

 2. Poskytování Elektronických služeb Příjemcům služeb v Obchodě probíhá za podmínek stanovených v Pravidlech.

 3. Poskytovatel služeb má právo umístit reklamní obsah na webové stránky Obchodu. Tento obsah je nedílnou součástí obchodu a materiálů v něm prezentovaných.§ 10

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ A UZAVŘENÍ SMLOUV O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 1. Poskytování Elektronické služby uvedené v § 9 bod 1 Pravidel Poskytovatelem služby je bezplatné.

 2. Smlouva o poskytování Elektronických služeb spočívající v umožnění zadávání Objednávek v Obchodě se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem podání Objednávky nebo jejím ukončením ze strany Příjemce služby.

 3. Technické požadavky nutné pro spolupráci s ICT systémem používaným Poskytovatelem služby:

  1. počítač (nebo mobilní zařízení) s přístupem na internet,

  2. přístup k e-mailu,

  3. Webový prohlížeč,

  4. povolení cookies a Javascriptu ve webovém prohlížeči.

 4. Příjemce služby je povinen používat Obchod v souladu se zákonem a slušností, s ohledem na respektování osobnostních práv a práv duševního vlastnictví třetích osob.

 5. Příjemce služby je povinen zadat údaje odpovídající skutečnosti.

 1. Příjemce služby má zakázáno poskytovat nezákonný obsah.§ 11

REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

 1. Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb prostřednictvím Obchodu může Příjemce služby podávat prostřednictvím e-mailu na adresu: reklamacje@mima-design.pl

 2. Ve výše uvedeném e-mailu prosím uveďte co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum nesrovnalosti a kontaktní údaje. Poskytnuté informace výrazně usnadní a urychlí posouzení stížnosti Poskytovatelem služby.

 3. Projednání reklamace ze strany Poskytovatele služeb probíhá neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení.

 4. Odpověď poskytovatele služeb na reklamaci je zaslána na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v reklamaci nebo jiným způsobem, který zákazník uvedl.


§ 12

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu jsou uzavírány v souladu s polským právem.

 2. V případě nesouladu kterékoli části Nařízení s platným právem se místo napadeného ustanovení Nařízení použijí příslušná ustanovení polského práva.

 3. Případné spory z kupní smlouvy mezi obchodem a spotřebiteli budou řešeny v prvé řadě jednáním za účelem smírného řešení sporu s přihlédnutím k zákonu o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Pokud by to však nebylo možné nebo by to bylo nevyhovující pro některou ze stran, bude spory řešit příslušný obecný soud v souladu s bodem 4 tohoto odstavce.

 4. Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služby a Příjemcem služby (Klientem), který je zároveň Spotřebitelem, budou předloženy příslušným soudům v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu ze dne 17. listopadu 1964.

 5. Zákazník, který je Spotřebitelem, má dále právo využít mimosoudní řešení sporů, a to zejména podáním žádosti o mediaci nebo žádosti o projednání věci rozhodčím soudem po skončení reklamačního řízení (aplikaci lze stáhnout z webové stránky http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223) . Seznam stálých spotřebitelských rozhodčích soudů působících při zemských inspektorátech obchodní inspekce je k dispozici na webové stránce: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Spotřebitel může rovněž využít bezplatnou pomoc okresního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele. Mimosoudní vyřizování reklamací po skončení reklamačního řízení je bezplatné.

 6. Za účelem smírného řešení sporu může spotřebitel podat stížnost zejména prostřednictvím internetové platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostupné na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 7. Dokument vytvořený pomocí automatického generátoru dostupného na www.lexlab.pl/generator-regulaminu